INO-PAY project

October 11, 2020October 14, 2022

Inovatyviomis technologijomis paremtos atsiskaitymo platformos sukūrimas INO-PAY

Finansines technologijas kurianti “Systems integration solutions, UAB” kartu su projekto partneriu – Viešąja įstaiga Vilniaus verslo kolegija – pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Eksperimentas“ projektą „Inovatyviomis technologijomis paremtos atsiskaitymo platformos sukūrimas INO-PAY“. Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės bei partnerio lėšomis. Bendras projekto biudžetas – 805 493,93 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo (finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) projektui skirta suma sudaro 498 298,57 Eur.

Projekto metu bus atlikti moksliniai tyrimai bei vykdomos eksperimentinės plėtros veiklos, skirtos sukurti pirmąją pasaulyje Blockchain technologiją, „Request-to-Pay“ standartizavimo bei eDelivery sprendimą apjungiančią platformą. Kuriamas sprendimas iš esmės pakeis mokėjimų duomenų perdavimo bei valdymo procesus. INO-PAY ne tik sumažins įmonių patiriamus finansinių operacijų kaštus, bet ir užtikrins finansinių atsiskaitymų patogumą, saugumą, bus sudaroma galimybė sekti savo finansines operacijas, galint patikrinti jų turinį, bus užtikrinta galimybė valdyti mokėjimus bei taip kontroliuoti pinigų srautus, platformoje bus matomi visi su atliekamu mokėjimu susiję dokumentai.

INO-PAY sprendimas atliepia ir globalias tendencijas (taip pat ir ilgalaikius nacionalinius iššūkius) – inovacijų finansų sistemoje skatinimas yra viena iš Europos komisijos (taip pat ir Lietuvos) strateginių krypčių. Projekto metu sukurtas produktas prisidės ir prie Lietuvos bei Europos ūkio subjektų konkurencingumo didinimo – sukurta inovatyvi platforma bus prieinama ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių vartotojams.

Projektą numatoma įgyvendinti per 24 mėnesius.

Daugiau informacijos apie projektą:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/inovatyviomis-technologijomis-paremtos-atsiskaitymo-platformos-sukurimas-ino-pay

Development of a Payment Platform Based on Innovative Technologies INO-PAY

“Systems integration solutions, UAB” , which develops financial technologies, together with its project partner – Public Institution Vilnius Business College –  started implementing Priority 1 of the European Union Funds Investment Operational Program 2014–2020 “Promotion of Research, Experimental Development and Innovation” measure “Experiment” project “Development of a Payment Platform Based on Innovative Technologies INO-PAY “. The project is generally financed by the resources of the European Union structural assistance and the company recourses. Total project budget – 805 493.93 Eur. The amount allocated from the European Regional Development Fund (funded as part of the EU's response to the COVID-19 pandemic) projects amount is 498,298.57 Eur.

INO-PAY is a platform that combines Blockchain technology, Request-to-Pay standardization and an eDelivery solution. The solution under development is fundamentally changing the process of transferring and managing payment data. INO-PAY will not only reduce the financial costs of operations for companies, but also ensure the convenience of financial settlements, security, the ability to set up buses in their financial operations, easily manage payment-related documents.

The INO-PAY solution also responds to global trends (including long-term national challenges) – innovation in the financial system is one of the strategic directions of the European Commission (including Lithuania). The products created during the project will also contribute to the increase of competition between Lithuanian and European economic entities – the created innovative platform will be available not only to consumers in Lithuania, but also in other European Union countries.

The project is expected to be implemented within 24 months.

More information about the project:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/inovatyviomis-technologijomis-paremtos-atsiskaitymo-platformos-sukurimas-ino-pay

Back to all Projects
Introduction
Latest updates
Products
Legal
©2023 Systems integration solutions